Sa Nou Fe

“Bay yon moun yon pwasson : Ou bal manje pou yon jou.
Montre’l kenbe pwasson : se bal manje pou tout la vi’l”.

~ Dizon nan peyi la Shin

Nan edike moun ak ba yo opotinite pou yo fe lanjan, po you prete’l , ekonomize’l ak apran ki jan pou sevi ak lajan tou, Partners for Self Employment,Inc. kapab ede moun ak biznis nan Sid la Florid pou yo rantre nan ran klas mwayenn-nan oswa rete ladann. Nou travay pou ti biznis piti yo vin pi jam e jwen sikse le nou bay konsey sou finans, bay akse a kredi,antrene ti biznis yo ak bayo sipo lot ti bizniz tou ki nan konte Miami Dade ak Broward Sid la.