Progwam Sere Kob Ak Matche’l.

Pou anpil moun nan Sid la Florid-la ganyen yon kay se tankou yon rèv ki pa ka janm tounen reyalitel. PSE kreye Fon Lajan Matche-ya pou li ede manm nan kominote-ya fè rèv yo tounen yon reyalite. Progwam si la-a mete lendikasyion sou finans ak yon fon lajan matche ki kab sèvi pou achte yon kay oswa agrandi yon biznis. Sou chak dola jis nan $1000 dola ki sere, nou matchel ak de (2) dola.

Fòk kò kay-la gen yon valè nèt ki mwens pase $10,000 apa de kay yo retea ak yon sèl otomobil. Si ou kalifye pou Asistans gouvenman an pou fanmi nan beswen (TANF) Oswa kredi tax sou lajan ou fè-ya (ETIC) ou kapab patisipe nan progwam sila-a. Ou ka aplike tou pou progwam sila-a si lajan ou te fè nan ane ki sot pase-a te depase 200% gid la povte ki annizaj-la, baze sou resansman lane 2000. Fon Lajan Sere Matche pa ka bay pi plis pase $2,000 pa ane pou chak grenn moun, anpi pa plis pase $4,000 pa kò kay pa ane pou de lane, pa plis.