Prete Lajan Anzanmiman

Nan ane 1970-yo yon pwofesè ekonomi nan peyi Bangladesh yo rele Muhammed Yunis te kreye Pwojè Grameen Bank-la. Pwogram sa-a te bay mikwoprè ti craze kòb tankou menm $30 bay moun ki te pi pov ki te ganyen-yo, yon fason pou te derasinen la mizè ak fè pwomosyion pou moun fè prop biznis pa yo. Grameen-nan te bay lajan prete plis pase 8 milyion fwa. Lè fini plis pase 97 pousan nan moun ki te prete kòb-yo se fanm nan andeyo ki pat gen shans al lekoll. Se zanmi nan menm gwoup prete lajan-yo ki bay akò-yo pou yo prete lajan-an, e 98 pousan nan lajan-an te remet. Nan lane 2006 Dokte Yunnis genyen Pri Nobel pou efò li te fè nan mikwo-antrepriz.

Fondatè PSE-yo te wè ak de je yo pouvwa prè anzanmiman yo ak mikwoprè yo pandan yo tap vwayaje nan peyi Bangladesh. Sikse Grameen-nan te enspire pwogram prete anzanmiman ki fèt pou moun ki poko nan biznis oswa ki nan biznis pou mwens pase de lane, men ki pat kenbe papye yo ajou e ki pa kapab ranpli yon aplikasyion prè lajan direk yo.

PSE mete Lendikasyion pou mềt biznis ak Entrenman pou Finans sou evalyasyon ke gwoup zanmi ki nan biznis-tou fề pou prete biznis-yo ant $1000 e $5,000 dola . Manm gwoup zanmi-yo ki ap sèvi kòm ofisye nan gwoup-la tou pran desizyon prete lajan-an nan tet ansanm’. Metod kolaborasyon sila-a ki pèmèt youn fè pou lòt bay kliyan-yo jarèt, sitou pou sa ki te santi avan yo pat gen ankenn lapawol oswa ki te manke konfyans pou yo vin pran yon wòl lidè. Sipò anzanmiman ak opòtinite pran kontak se lòt benefis tou. Pwogram Prè lajan anzanmiman pa egzije ni kredi ni garanti e li louvri pou tout rezidan kalifye nan Konte Miami Dade ak Konte Broward la yo.