Patne

Nou fyè ke nou jwenn sipo nan men òganizasyon sila-yo ak men nan la men nan kominote sa-yo :“Pa limite tèt ou. Gen anpil moun
ki bay tèt yo limit nan sa yo panse
yo kapab fè. Ou kapab rive reyisi tout sa lespri ou pèmèt ou fè.
Sa ou kwè ladan l lan,
sonje ou kapab reyalize li.”.

~ Mary Kay Ash