Vin Fè Benevòl

Nou toujou ap shashe moun oswa biznis ki kapab vin fè benevòl pou bay pwogram yo koudmen, fe parenaj ak òganize seminè pou kliyan yo tou. Partners for Self Employment kapab bay etidyan ki fè benevola lè sèvis kominotè yo bezwen tou.

Sa enterese m pou m vin yon benevòl >>

Asosye Ak Nou

Nou toujou ap shashe lòt òganizasyon ak patnè nan kominote Konte Miami Dade ak Broward yo. Si ou se yon Òganizasyon oswa yon Kòporasyon ki ta vle vin pote kole ak Partners for Self Employment, Inc.,tanpri kontakte nou..

I Am Interested in Partnering With PSE >>

Bay Lajan

Paske nou se yon òganizasyion san pwofi,nou apiye anpil sou bon kè lòt moun. Li pa ta posib pou nou ta kontinye si pat gen Fon ki sòt nan don local ak federal ak moun nan zòn borisit ki te ba nou sipò pandan lontan tankou Biwo Devlopman Ekonomik Miami Dade, City of Miami, Small Business Administration ak Depatman la Sante ak Sèvis Imen.

Men kanmen m, nou bezwen ed ak sipò piblik-la tou. Nan yon tan kote gen gwo rediksyon nan lajan kap bay ansanm ak moman kote ekonomi-ya pa fò, sa vin pi difisil pou nou ranpli misyon nou san ou menm ou pa ede nou. Tout donasyion ale direkteman pou ede rezdan nou-yo ak kominote-ya, inisyativ ak depans biznis. Don ou ap pemet nou pou nou kontinye bay yon ed ki byen beswen nan kominote lokal la. Tanpri kosidere pou ban ou kichoy jodi a. Kòb ou fè PSE kado pèmèt nou kontinye bay yon seri de sèvis kominote lokal nou-yo, ki donk rezidan Sid la Florid yo, bezwen anpil.

Souple, panse a fè PSE kado kòb. Kadow-la pral gen bon konsekans nan la vi moun kap viv nan Sid la Florid.

Bay kado lajan ou isit >>


Nimewo anrejistreman nan Florid se Ch6286. Ou ka jwenn yon kopi enrejistreman ofisyel-la ak enfomasyon sou finans nou kapab bay lè ou rele (800) 435-7352 nan Eta la Florid-la. Enrejistreman ou pa vle di ou andose, apwouve ni non plis rekomande nou.