Kiyès nou ye

Fonde an 1993, Partners for Self-Employment, Inc.

Misyon nou

Partners for Self-Employment fè pwomosyon byenèt finansye pou moun avèk fanmi nan Sid Florid lan ki travay pou yon salè ki fèb oubyen ki mwayen. Yo fè sa avèk fòmasyon sou konesans nan afè lajan, pou moun kapab aprann kijan pou yo fè lajan e jere lajan, epi tou avèk okazyon pou moun prete lajan e fè ekonomi.

Partners for Self-Employment fè tou sa li gen pou l fè pou li founi sèvis finasye e fòmasyon a yon pri ki enteresan bay kliyantèl li e li travay tou pou li veye e pwoteje lajan moun bal jere.

Partners for Self-Employment ap pouswiv misyon li avèk yon seri anplwaye e yon Konsèy Direksyon ki antouzyast e devoue.

Pèsonèl Nou

 

Yon pesonel ki pa gran ak wit moun selman jere progwam-yo e bay sevis nan tout komimote-a

 

Maria Coto, Executive Director

Cornell Crews, Fund Development Officer

Gilda Torres, Loan Administrator

Bernard Colebrook, Technical Assistance Provider, Miami Center

Vannessa Louchart, Technical Assistance Provider, Miami Center (Spanish Speaker)

Mark Mills, Technical Assistance Provider, Homestead & Carrie P Meek Center

Bernard Broussard, Technical Assistance Provider, North Miami Center

 

PSE is lead by a volunteer board of community leaders

 

Robert Rogers, Chairman

Ellen Kempler, President

Nadine Olmann, Secretary

Christopher Correa, Treasurer

Kathleen Close, Director

Alexander Soto, Director

Christopher Payne, Director