TINte Cosmetics

Pwogram Prete Lajan Direk

Client since May 2009

Stacy Provines Reid ak mari-li e patne nan biznis-li, Matthew Reid se revandez an gwo Miami Beach ColorCosmetics, tap shashe yon fason pou yo te fè compayi TINte Cosmetics-la vin pi gwo. Men poutet ekonomi-ya te sitèlman ap desann, yo te jwenn li pat fasil pou yo te jwenn kapital pou yo fè travay . Yo te tande pale de Partners for Self Employment sou sit entenet SBA.gov-la, anpi yo vin mete aplikasyon pou yon mikwoprè.

Lè yo te fin prezante yon analiz finans ki te bay plan biznis-la ak tout eta finansye-yo, yo te demontre biznis-la te vyab, anpi prè lajan-an te apwouve.

Madan Reid te di : « Nou te reyisi jwenn lajan-an pi vit pase jwenn lajan nan la bank nomal-yo . Nou wè aplikasyon-wan te byen senp e li te fasil pou konprann. »

Ak lajan-an yo te jwenn mwayen pou yo te ale nan ekspozisyon komèsyal-yo e yo te jwenn plizye detayan ki te siyen kontra pou pwodwi Misye ak Madan Reid-yo nan lane ki tap kap vini-yan. Malgre ekonomi kwelyela-a pa pi bon, yo kontinye agrandi biznis-yo, lanse plis pwodwi ladann e paret nan pi plis magazen nan Etazini ak lot bò dlo tou.

Pwopriyetè Legens Publishing

Pwogram Prete Lajan Anzanmiman.

Se pandan li tap shashe devlope rezo biznis li, ogmante nòt kredi-li ak ladrès-li nan fè biznis mashe poul te ka lanse konpayi piblikasyon li-a avèk siksè, ke Linda Cardinal Schneider, pwopriyetè Legens Publishing dekouvri PSE nan Asosyasyon Ti Biznis-yo. Li te patisipe nan PRETE LAJAN ANZANMIMAN, epi apre de (2) mwa nan kou-wa li resevwa premye prè-li pou $ 1,000 ki peye pou materyèl maketing ak yon kanpay piblisite lanse biznis li.
Madan Kadinal Schneider di: "Mwen te trouve ke Modèl pwosesis Grameen Bank yo te itilize nan PSE-yo trè klè, senp, e menm jan anpil ak fè aplikasyon pou yon prè bank komèsyal-yo. Mwen te santim alèz ak sans responsablite tèt ansanm-la nan gwoup-lan.”
Avèk ladrès ak savwa yo pran nan PSE, Legens Publishing te lanse avèk siksè yon sit entènèt entè-aktif pou fè pwomosyon yon seri sho pou timoun ki rele "Salome, Ti Sourit-la". Objektif konpayi-ya alontèm se etabli yon òganizasyon san pwofi pou timoun ki gen bezwen kote yap aprann ladrès ak savwa ki nesesè pou yo ede dirije biznis piblikasyo-wan, aprann konesans pratik pou fè biznis mashe, epi ede lanse yon konpayi teyat pou timoun.

Joyann E. Major

Pwogram Fon Sere Lajan Matche

Joyann Major te menm jan ak anpil lòt moun nan Sid Florid-la. Li te toujou vle gen yon kay men li pat konnen ki jan li tap janm ka fè sa a rive. Se lè yon kanmarad travay nan yon ekspozisyon komesyal pale’l de PSE ak Fon Sere Lajan Matche-a, la vi Madan Major shanje.

Lè li antre nan pwogram-lan e vin nan antrenman edikasyion finans-la, Madan Major vin pran bon bet sou vreman ki kòb ke li bezwen pou achte ak pou fè closing yon kay. Li aprann ki jan pou li sere lajan tou. Pwofesè-li ak lòt anplwaye PSE te toujou la ak tout volonte-yo pou reponn nenpòt keksyon li te ganyen pouvi ke li te mande yo ed. « Mwen aprann sou volè kap pran lajan kay moun, ki jan pou mwen netwaye kredi mwen ak ki jan pou mwen sispann achte bagay ki cheran le mwen pral achte yon kay, ki jan pou mwen sèvi ak kash olye de kredi yon fason entelijan. PSE montre mwen sam te ka shange nan bidjè mwen pou mwen sere pi plis ak tout sa mwen te bezwen konnen poum achte ak poum kenbe premye kay mwen.

Avek tan ki pase ak nan pran kouraj malgre traka nan fanmi li , Madan Major te rive sere $1000, ki te vle di PSE te matche kob sere li-yan pou yon total $2,000 pou li te sèvi pou li achte premye kay-li. Li yon jan pi pre pou’l jwenn ak sa li te toujou reve-a, ganyen kay pa li.