Antrenman

Yon moun ka pran edikasyion finans ak kou entrenman sou biznis tou sel san moun-nan pa gen kalifikasyion pou-li, ki vle di li pa bezwen prete lajan.

Nou bay Seminè tou nan biwo Miayami ak biwo No Miyami nou-yo. Moun ki bay entrenman sa-yo se pwofesyonèl kap bay tan-yo gratis kòm benevòl. Seminè sayo louvri bay piblik-la e moun ka wè yo nan kalandrye aktivite nou-yo. Li bon pou rele pou reponn envitasyon-wan a lavans paske plas-yo limite